Kontaktujte nás:
0908 919 129
martin.micuda@gmail.com

Popis vzniku a činnosti spoločnosti

Firma RGK s.r.o. vznikla v roku 2008 na základe zápisu do obchodného registra transformáciou živnostenskej činnosti prevádzkovanej od 1.1.2005.

Práce v katastri nehnuteľností tvoria hlavnú náplň činnosti firmy. Jedná sa najmä o:

  • vyhotovenie geometrických plánov 
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
  • komplexné služby pri vysporiadaní nehnuteľností a šetrení vlastníckych vzťahov
  • spracovanie podkladov pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF
  • spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov
  • projektovanie pozemkových úprav
  • konzultačná a poradenská činnosť

a i. práce týkajúce sa geodézie, ktoré nájdete v sekcii ponuka prác.